Salgs- og leveringsbetingelser

1. Salgs- og leveringsbetingelser
Samhandel sker i henhold til købelovens regler med de undtagelser, der omtales nedenfor.

I nævnte bestemmelse dækker benævnelsen “sælger” Erik Jacobsen A/S og benævnelsen “køber” dækker kunden.

2. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er anført på ordrebekræftelse eller faktura.

Ved forsinket betaling betales rykkergebyr og morarente. Sidstnævnte med 2% pr. påbegyndt måned.

3. Risikoens overgang
Medmindre andet er skriftligt aftalt leveres ab fabrik, således risikoen overgår ved overgivelse til selvstændig fragtfører.

Herom henvises til købelovens § 24.

4. Forsinkelse
De af sælger angivne leveringstider er baseret på leveringstider oplyst af sælgers leverandør og regnet fra det tidspunkt, hvor alle oplysninger der er nødvendige for leverancens gennemførelse er kommet til sælgers kundskab. Køber kan ikke hæve indgået aftale grundet uvæsentlige forsinkelser.

5. Reklamation/afhjælpning af mangler
Sælger påtager sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder efter levering har fundet sted, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger fejl ved leverancen, som skyldes fabrikationsfejl.

Reklamationsadgangen er fraveget i forhold til købelovens § 54, jfr. købelovens § 1.
Det købte skal indleveres til sælgers adresse med henblik på afhjælpning eller omlevering, medmindre andet er aftalt med sælger. 

Såfremt det købet har identifikationsnummer, skal identifikation kunne finde sted.

Almindelig slidtage i forhold til konkret benyttelse er ikke en mangel. 

Ved konstateret mangel skal der ske omgående reklamation uden ugrundet ophold.

Omkostninger ved af- og ommontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder ikke hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssig afslag i købesummen.

6. Erstatning/ansvarsbegrænsning
Sælgers ansvar vil aldrig kunne overstige købesummen.
Der fraskrives ethvert ansvar for indirekte tab, driftstab, tidstab, avancetab m.v.

7. Produktansvar
Produktansvar for tingskade fraskrives, i det omfang ansvar ikke ville være dækket af sælgers forsikring.

Produktansvar for personskade erstattes i henhold til gældende retsregler herom.
Der fraskrives ethvert ansvar for indirekte tab, driftstab, tidstab, avancetab m.v.
 
8. Værneting/lovvalg
Evt. tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Retten i Viborg.
 

Download salgs- og leveringsbetingelser som pdf